Международна среща в Порто по проект GOOD WOOD на Европейската комисия

Международна среща в Порто по проект GOOD WOOD на Европейската комисия

Международна среща в Порто по проект GOOD WOOD на Европейската комисия

 

В гр. Порто, Португалия, се проведе транснационална среща на партньорите по проект GOOD WOOD на ЕК, целта на който е стимулиране на еко социален диалог в дърводобивния и дървопреработвателния сектор в резултат от въвеждането на кръговата икономика. В събитието от българска страна взеха участие представители на БТПП, Българския мебелен клъстер  и КТ „Подкрепа”.

Фокус на дискусията бе ускореното въвеждане на кръговата икономика в сектора, рециклиране на отпадъците от дървопреработвателното производство и как тези нови тенденции да се отразят в социалния диалог, така че той да се превърне в „зелен” еко социален диалог. Лансираната от участниците идея бе в колективните договори в сектора да се включат и еко клаузи.

Единодушно бе прието становището, че е необходима устойчива целенасочена политика за ускорено внедряване на кръговата икономика в дървообработващия сектор, а също и в останалите сектори на икономиката.

Особено внимание бе отделено на свързаните с кръговата икономика последици за работодателите и заетите лица, както и на начина, по който тя ще се отрази на взаимоотношенията им. Кръговата икономика поставя нови изисквания към мениджърите и към работниците. От първите се очаква да въведат промени в организацията и управлението на производството. Работниците, от своя страна, е необходимо да придобият нови умения и квалификации. И от двете страни се очакват промени в начина на мислене и в отношението им към производствения процес, обществото и природата.

Проектът директно се наблюдава от ЕК и други европейски институции, представители на които ще вземат участие в заключителната му конференция.

Бяха организирани посещения с познавателна цел в Научноизследователския институт към университета в Гимарайеш, където се създават нови продукти от рециклирането на биоотпадъци и биомаса, както и в дървообработващо мебелно предприятие от групировката VICAIMA, в което бе демонстрирано практическото приложение на ekодизайна.

www.goodwoodproject.eu 

 25.10.2019

https://www.infobusiness.bcci.bg/article/21459